• On our website: 1632 Artists
  • 3160 Albums
  • 36649 Tracks
  • 17498 Users
Artists by alphabet:|

2019 - Ajwan - Paşaî Dil

Paşaî Dil  2019
Play Paşaî Dil 2019

8 compositions

Play
1. Derdî Dûrî (4:16)
18/7/2019 8
Play
2. Eşq (2:58)
18/7/2019 8
Play
3. Gulale Sûr (4:06)
7/8/2019 10
Play
4. Jekaw (4:22)
18/7/2019 8
Play
5. Paşaî Dil (3:38)
7/8/2019 9
Play
6. Siza (3:56)
18/7/2019 8
Play
7. Xeyal (4:25)
18/7/2019 8
Play
8. Yarî Şîrîn (3:13)
18/7/2019 8

Comments (0)

write a comment

Введите свое имя и электронный адрес или авторизуйтесь

Написать от: