• On our website: 1621 Artists
  • 3139 Albums
  • 36379 Tracks
  • 17477 Users
Artists by alphabet:|

Şêxo

Dengê Hewa  2017
Play Dengê Hewa 2017

12 compositions

Play
01. Çırbu (3:56)
21/7/2017 4
Play
02. Dilô (4:11)
21/7/2017 4
Play
03. Çimô (3:57)
21/7/2017 4
Play
04. Qızılbôşım (4:09)
21/7/2017 4
Play
05. Rekô Husên Û Ali (3:08)
21/7/2017 4
Play
06. Rindôn Hazka (5:10)
21/7/2017 3
Play
07. Hîvronı (3:36)
21/7/2017 5
Play
08. Aşk Bumuydu (5:35)
21/7/2017 4
Play
09. Qadarô Ma (4:51)
21/7/2017 4
Play
10. Gunayi Mın (4:47)
21/7/2017 4
Play
11. Pîr Û Kalım (4:04)
21/7/2017 4
Play
12. Tîrên (3:32)
21/7/2017 4

Comments (0)

write a comment

Введите свое имя и электронный адрес или авторизуйтесь

Написать от: